Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & Prawo"Wsi spokojna..." – czyli co o prawie rolnym każdy wiedzieć powinien

"Wsi spokojna..." – czyli co o prawie rolnym każdy wiedzieć powinien

Dane kursu

Numer kursu: B/2910
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Prawa i Administracji
Autor kursu: dr Adam Niewiadomski
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:B/2910/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Adam Niewiadomski
Cena:275.00 zł
Terminy: od 24-04-2017 do 26-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
124-04-2017
poniedziałek
16:4520:0015
208-05-2017
poniedziałek
18:3020:00brak
315-05-2017
poniedziałek
18:3020:00brak
422-05-2017
poniedziałek
16:4520:0015
529-05-2017
poniedziałek
16:4520:0015
605-06-2017
poniedziałek
16:4520:0015
712-06-2017
poniedziałek
16:4520:0015
819-06-2017
poniedziałek
16:4520:0015
926-06-2017
poniedziałek
18:3020:00brak

Opis kursu

 1. Zagadnienia wprowadzające (pojęcie i przedmiot prawa rolnego, kryteria wyodrębnienia prawa rolnego, rozwój definicji prawa rolnego, miejsce prawa rolnego w polskim systemie prawa oraz prawa UE).
 2. Pojęcie gospodarstwa rolnego i gruntu rolnego (gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, grunt rolny, grunt leśny, przedsiębiorstwo rolne).
 3. Pojęcie gospodarstwa rodzinnego (kryteria wyodrębnienia przyjęte w ustawodawstwie polskim na tle rozwiązań stosowanych w innych państwach, pojęcie rolnika indywidualnego) i gospodarstwo rolnictwa ekologicznego.
 4. Obrót sensu largo nieruchomościami rolnymi w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego, umowa sprzedaży, umowa dożywocia, umowa z następcą, umowa dzierżawy?, prawo pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości rolnych, prawo nabycia, prawo pierwszeństwa, prawo odkupu).
 5. Dziedziczenie gospodarstwa rolnego; problematyka szczególnego porządku dziedziczenia gospodarstw rolnych, wyrok TK z 31.1.2001 (sygn. P/4/99) w sprawie dziedziczenia gospodarstw rolnych i jego skutki dla zasad ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych.
 6. Ubezpieczenie społeczne rolników i renty strukturalne (rodzaje ubezpieczeń, zakres podmiotowy, rodzaje świadczeń, przesłanki ich nabycia, wysokość świadczeń, zawieszenie prawa do świadczeń, renty).
 7. Podatki w rolnictwie (podatek rolny, podatek leśny, podatek dochodowy, podatek od towarów i usług).
 8. Wspólna polityka rolna (założenia i cele WPR, reforma WPR, filary WPR).
 9. Regulacja wybranych rynków rolnych (instrumenty i mechanizmy stosowane na poszczególnych rynkach).
 10. Agencje i ich funkcje (Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych).
 11. Ochrona prawna gruntów rolnych (zasady i tryb ochrony ilościowej i jakościowej gruntów rolnych i leśnych, zasady i tryb wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze). Kontrola rolniczego wykorzystania gruntów, planowanie przestrzenne na obszarach wsi, wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wykonywanie własności nieruchomości.
 12. Scalanie i wymiana gruntów (cele scalenia gruntów, zasady scalania gruntów i postepowanie scaleniowe).
 13. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (formy prawne dysponowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, charakter prawny Agencji Nieruchomości Rolnych).
 14. Reprezentacja interesów zawodowych rolników (związki zawodowe rolników, społeczno zawodowe organizacje rolników, izby rolnicze).
 15. Prawo żywnościowe (zakres, cele i zasady prawa bezpieczeństwa i jakości żywności, relacje prawa żywnościowego Unii Europejskiej do prawa polskiego, związki prawa żywnościowego z prawem rolnym).

Cel ogólny

Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi problemamii prawa rolnego.

Cele szczegółowe

Omówinie obecnej regulacji z zakresu prawa rolnego i żywnościowego. Analiza aktualnego ustawodawstwa. Słuchacz dowie się o podstawowych probelmach prawnych współczesnego rolnictwa, ustroju rolnego, obrotu nieruchomościami rolnymi. Przedstawiona zostanie problematyka europejskiego prawa rolnego poprzez pryzmat regulacji dotyczących rynku rolnego, polityki rozowju obszarów wiejskich oraz systemu płatności obszarowych.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu wykładu Słuchacz:

 • analizuje przepisy prawne związane z prawem rolnym i żywnościowym,
 • rozpoznaje problemy prawa rolnego, w szczególności związane z ustrojem rolnym, rynkiem rolnym, polityką rolną UE, bezpieczeństwem i jakością żywności,
 • wyjaśnia pojęcia i właściwe dla prawa rolnego i żywnościowego.

Metody pracy

Dyskusja ze Słuchaczami, zadawanie pytań otwartych, praca na zajęciach indywidualna i w grupach.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Dyskusja ze Słuchaczami, zadawanie pytań otwartych, praca na zajęciach indywidualna i w grupach. Dodatkowo dla zainteresowanych egzamin pismeny - pytania otwarte i testowe (30 minut).do góry ↑