Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoA to właśnie jest samorząd – z gminą "na ty"

A to właśnie jest samorząd – z gminą "na ty"

Dane kursu

Numer kursu: B/2988
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Uniwersytet Otwarty
Autor kursu: mgr Kamil Iwandowski
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:B/2988/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Kamil Iwandowski
Cena:275.00 zł
Terminy: od 11-04-2017 do 20-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
111-04-2017
wtorek
17:3019:5510
218-04-2017
wtorek
17:3019:5510
325-04-2017
wtorek
17:3019:5510
409-05-2017
wtorek
17:3019:5510
516-05-2017
wtorek
17:3019:5510
623-05-2017
wtorek
17:3019:5510
730-05-2017
wtorek
17:3019:5510
806-06-2017
wtorek
17:3019:5510
913-06-2017
wtorek
17:3019:5510
1020-06-2017
wtorek
17:3019:5510

Opis kursu

Kurs będzie się składał z bloków: konwersatoryjnego i warsztatowego. Będzie realizowany zgodnie z poniższym programem:

BLOK I: DURA LEX, SED LEX
1. Z samorządem "na ty":

 • czym jest samorząd i samorządność?
 • samorząd terytorialny w prawie.

2. Koszula nabliższa ciału:

 • gmina - mała Ojczyzna.

3. Vox populi przemawia:

 • wybory samorządowe i wybory w samorządzie,
 • zmiany, zmiany - czy zawsze muszą budzić obawy?

4. Gospodarz, lider czy administrator?:

 • rada i burmistrz gminy - czy radni i burmistrz mogą wszystko?
 • jak radnego widzą, tak go piszą - słów kilka o wizerunku.

5. Być jak skarbnik, audytor i kontroler:

 • czy trzeba być księgowym, żeby czytać budżet gminy?
 • nadzór, kontrola i jawność działalności samorządu terytorialnego.

BLOK II: TRENING CZYNI MISTRZA - WARSZTATY
6. Uchwały rady gminy, czyli jak przygotować się do pierwszego i kolejnego posiedzenia?
7. Posiedzenie komisji problemowych (symulacja posiedzeń komisji).
8. XXX Sesja Rady Gminy (symulacja posiedzenia rady gminy).
9. Wznowienie XXX Sesji Rady Gminy (symulacja posiedzenia rady gminy).
10. Ewolucja czy rewolucja w samorządzie – aktualne i zapowiadane zmiany (dyskusja).

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z wiedzą na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w szczególności podstawowej jednostki, jaką jest gmina. W czasie kursu zostanie przekazana podstawowa wiedza dotycząca zasad organizacji i funkcjonowania gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego, działalności i kompetencji uchwałodawczych i wykonawczych organów samorządowych. Celem kursu jest również zastosowanie w praktyce nabytych umiejętności i przećwiczenie mechanizmów decyzyjnych w czasie zaplanowanych symulacji.

Cele szczegółowe

 1. Dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego (w szczególności gminy), podziału terytorialnego kraju, jednostek samorządu, procesów i zasad wyborów samorządowych.
 2. Zapoznanie Słuchaczy z kompetencjami poszczególnych organów samorządowych i możliwości ich oddziaływania na otaczającą rzeczywistość.
 3. Zapoznanie Słuchaczy z mechanizmami i procesami decyzyjnymi zachodzącymi w gminie.
 4. Zapoznanie Słuchaczy z rodzajami zadań realizowanych przez samorządy terytorialne ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu gminnego.
 5. Zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu prawa samorządowego i rozwoju lokalnego.
 6. Zapoznanie Słuchaczy z zasadami organizacji i funkcjonowania rady gminy.
 7. Rozwijanie umiejętności analizowania i porównywania spraw publicznych omawianych w samorządzie gminnym.
 8. Kształtowanie aktywnej i świadomej podstawy wobec zagadnień własnej wspólnoty samorządowej – lokalnej.

Korzyści dla słuchacza

 • Słuchacze posiadają podstawową wiedzę na temat ustroju, struktury i funkcjonowania samorządu lokalnego;
 • Słuchacze rozumieją procesy i mechanizmy decyzyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • Słuchacze potrafią rozróżnić jednostki samorządu terytorialnego, opisać różnice pomiędzy ich podstawowymi kompetencjami i wskazać rodzaje funkcjonujących w nich mechanizmów wyborczych;
 • Słuchacze rozpoznają różnice kompetencyjne pomiędzy poszczególnymi organami samorządu terytorialnego;
 • Słuchacze potrafią analizować przebieg sesji rady gminy, potrafią zdefiniować rodzaje większości, jakimi podejmuje się decyzje w radzie;
 • Słuchacze potrafią posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa samorządowego oraz rozumieją definicje pojęć z zakresu rozwoju lokalnego;
 • Słuchacze znają podstawowe zasady pisania projektów uchwał i procedury zgłaszania projektu pod obrady organu uchwałodawczego;
 • Słuchacze potrafią analizować akty prawa miejscowego oraz uchwały rady gminy wpływające na najbliższe otoczenie jego życia;
 • Słuchacze podnoszą swój poziom świadomości społecznej, przez co stają się bardziej aktywnymi mieszkańcami w swojej społeczności lokalnej.

Metody pracy

Kurs będzie się składał z bloków: konwersatoryjnego i warsztatowego. Spotkania tematyczne w ramach bloku I prowadzone będą w formie konwersatorium z wykorzystaniem metod pracy takich jak: praca indywidualna i grupowa, dyskusja, studium przypadku, analiza tekstów źródłowych. Spotkania opisane w bloku II będą warsztatami – symulacjami realnych zdarzeń zachodzących w lokalnym procesie legislacyjnym. W tej części Słuchacze będą tworzyli i przygotowywali własne projekty uchwał, procedowali projekty na komisjach problemowych i sesji realizowanej zgodnie z aktualnymi zasadami:

 • wykład,
 • konwersatorium,
 • warsztaty,
 • analiza tekstów źródłowych (projekty uchwał, uchwały, protokoły pokontrolne, wnioski, prowizorium budżetowe, budżety, wieloletnie plany finansowe, zarządzenia etc.),
 • studium przypadku.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

egzaminy pisemny (pytania otwarte i zamknięte) lub egzamin ustny, w zależności od liczby osób przystępujących do egzaminu.do góry ↑