Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoDochodzenie roszczeń i ochrona praw przed sądem w postępowaniu cywilnym

Dochodzenie roszczeń i ochrona praw przed sądem w postępowaniu cywilnym

Dane kursu

Numer kursu: B/0044
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Autor kursu: mgr Dariusz Szawurski-Radetz
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:B/0044/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Dariusz Szawurski-Radetz
Cena:275.00 zł
Terminy: od 06-05-2017 do 03-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
106-05-2017
sobota
09:0013:3015
213-05-2017
sobota
09:0013:3015
320-05-2017
sobota
09:0014:4515
427-05-2017
sobota
09:0013:3015
503-06-2017
sobota
09:0013:3015

Opis kursu

 1. Zagadnienia wprowadzające cz. I (w tym podstawowa terminologia i siatka pojęciowa): język prawny a język prawniczy, funkcje i zasady kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu cywilnego, procedura cywilna, a przepisy materialne prawa cywilnego, słowniczek pojęciowy: powód, pozew, pozwany, nakaz, sprzeciw, zarzut, pełnomocnictwo, prokura, termin zawity, legitymacja bierna i czynna, czynność prawna, zdolność prawna, zdolność sądowa etc.
 2. Zagadnienia wprowadzające cz. II (w tym terminologia i siatka pojęciowa): norma prawna a przepis prawa, sposoby i metody wykładni, rozumowania prawnicze, systematyka i hierarchia aktów prawa, dowody i ciężar dowodu.
 3. Prawo rodzinne w systemie prawa cywilnego: podstawowe pojęcia prawa rodzinnego, zasady prawa rodzinnego, stan cywilny, małżeństwo – pojęcie, związki nieformalne, małżeństwo cywilne i wyznaniowe, ustanie małżeństwa – śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, rozwód, separacja.
 4. Rozwód, separacja, alimenty – pisma procesowe i postępowanie przed sądem.
 5. Prawo spadkowe w systemie prawa cywilnego: podstawowe pojęcia prawa spadkowego, zasady prawa spadkowego, spadek – pojęcie, skład i powołanie do spadku, zdolność do dziedziczenia, dziedziczenie ustawowe, testament i dziedziczenie testamentowe, sposoby dyspozycji majątkiem mortis causa, testament jako czynność prawna, zdolność testowania, formy testamentu, nieważność testamentu, odwołanie testamentu, otwarcie i ogłoszenie testamentu, wykładnia testamentu.
 6. Postępowanie o nabycie spadku przed sądem – pisma procesowe i postępowanie sądowe.
 7. Zobowiązania: podstawowe pojęcia prawa zobowiązań, świadczenie, rodzaje świadczeń, świadczenia pieniężne i odsetki, naprawienie szkody – pojęcie szkody i adekwatnego związku przyczynowego, wielość wierzycieli lub dłużników, wygaśnięcie zobowiązania.
 8. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed sądem – pisma procesowe.
 9. Zobowiązania umowne – omówienie.
 10. Umowy regulujące przeniesienie praw – pisma procesowe, dochodzenie roszczeń.
 11. Umowy regulujące używanie rzeczy – pisma procesowe, dochodzenie roszczeń.
 12. Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług – pisma procesowe, dochodzenie roszczeń.
 13. Umowy regulujące stosunki kredytowe – pisma procesowe, dochodzenie roszczeń.
 14. Ubezpieczenia gospodarcze – pisma procesowe, dochodzenie roszczeń.

Cel ogólny

Głównym celem kursu jest zdobycie przez Słuchaczy wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania pism procesowych w postępowaniu cywilnym, takich jak: pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych, wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, zażalenie itp.

Cele szczegółowe

 • zapoznanie Słuchaczy z polskim procesem cywilnym, rodzajami występujących instrumentów ochrony praw oraz metodami i sposobami dochodzenia roszczeń,
 • zaznajomienie Słuchaczy z wybranymi instytucjami i instrumentami prawa prywatnego,
 • poznanie systematyki, przepisów oraz funkcji ustaw z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.), z dnia 17 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • poznanie prawnych podstaw działania sądów powszechnych oraz ich struktury i organizacji,
 • nabycie wiedzy teoretycznoprawnej w przedmiocie podstawowych instytucji i pojęć z zakresu procedury cywilnej (m.in. poznanie różnic pomiędzy postępowaniem procesowym a postępowaniem nieprocesowym; definicje i cechy charakterystyczne: wyroku, postanowienia, zarządzenia, ugody; odróżnianie zawieszenia postępowania od umorzenia postępowania, oddalenia powództwa a odrzucenia pozwu; rozróżnianie środków zaskarżenia: zażalenie, skarga, apelacja; odróżnianie pozwu od wniosku etc.) i prawa cywilnego materialnego,
 • poznanie wybranego orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego,
 • udoskonalenie umiejętność czytania i wykładni (interpretacji) przepisów prawa oraz przybliżenie terminologii prawniczej,
 • nabycie wiedzy odnośnie tego kto, kiedy, gdzie i w jaki sposób może/powinien zainicjować postępowanie cywilne oraz jakie prawa przysługują stronom w trakcie procesu (np. podczas postępowania dowodowego),
 • zrozumienie odrębności i specyfiki elektronicznego postępowania upominawczego,
 • uzyskanie wzorów pism używanych w procesie cywilnym, w tym zdobycie doświadczenia w samodzielnym sporządzaniu i redagowaniu tychże pism.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacz:

 • umie sporządzać wybrane pisma procesowe (pozew, odpowiedź na pozew, wniosek, skarga, zażalenie etc.) w oparciu o przedstawione im stany faktyczne,
 • zna podstawowy słowniczek i terminologię prawniczą w zakresie postępowania cywilnego i niektórych instytucji cywilnego prawa materialnego,
 • posiada umiejętność analizy przepisów prawa, wyroków i uzasadnień sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Metody pracy

 • wykład informacyjny,
 • analiza obowiązujących aktów prawnych - praca z tekstem,
 • krytyczna analiza orzeczeń sądów (pisanie glos),
 • "case solving" - rozwiązywanie przykładowych stanów faktycznych,
 • metoda sytuacyjna - zespołowa analiza sytuacji faktycznych i dokonywanie subsumpcji norm prawnych do tych sytuacji.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin w formie testu zamkniętego z elementem pracy pisemnej, tj. zadaniem sporządzenia projektu dwóch lub trzech pism procesowych w zależności od dokonanego przez Słuchacza wyboru stanu faktycznego i/lub koniecznością rozwiązania zaprezentowanego problemu prawnego w postaci kazusu.do góry ↑