Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoNie taki ZUS straszny jak go malują. Ubezpieczenia społeczne – teoria i praktyka

Nie taki ZUS straszny jak go malują. Ubezpieczenia społeczne – teoria i praktyka

Dane kursu

Numer kursu: B/3026
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Autorzy kursu: mgr Antoni Kolek
prof. dr hab. Gertruda Uścińska
dr Beata Samoraj-Charitonow
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:B/3026/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Antoni Kolek
dr Beata Samoraj-Charitonow
prof. dr hab. Gertruda Uścińska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 21-04-2017 do 14-05-2017
Lokalizacja:Ul.Bednarska
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
121-04-2017
piątek
16:4521:0030
222-04-2017
sobota
09:4514:0030
323-04-2017
niedziela
09:4514:0030
412-05-2017
piątek
16:4521:0030
513-05-2017
sobota
09:4514:0030
614-05-2017
niedziela
09:4514:0030

Opis kursu

W ramach kursu poruszana jest problematyka organizacji i funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, w szczególności zasad nabywania prawa do świadczeń, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, praw i obowiązków ubezpieczonych oraz płatników składek, zadań organów państwa, zasad i źródeł finansowania systemu. Kurs realizowany jest zgodnie z następującym planem tematów:

 1. Ubezpieczenia. W szczególności ubezpieczenia społeczne na tle pozostałych form (zaopatrzenie, opieka) i przedmiotu (pomoc społeczna, opieka zdrowotna, ochrona na wypadek bezrobocia) zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia komercyjne, rynek ubezpieczeniowy (ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne).
 2. Historia ubezpieczeń społecznych. Zabezpieczenie społeczne w prawie międzynarodowym i ponadnarodowym (MOP, ONZ, Rada Europy, UE).
 3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Zasady podlegania ustawodawstwu właściwemu przez osoby migrujące. Koordynacja świadczeń na podstawie prawa UE i umów dwustronnych. Zasady. Wybrane mechanizmy koordynacji.
 4. Systemy ubezpieczeń społecznych – w Polsce i na świecie.
 5. Ubezpieczenie emerytalne, obecne rozwiązania i perspektywy zmian. Przegląd emerytalny, powstanie, rozwój i demontaż OFE. III filar – założenia i perspektywy.
 6. Ubezpieczenie rentowe oraz prewencja rentowa. Różnice w sposobie obliczania wysokości rent i emerytur.
 7. Ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz prewencja wypadkowa.
 8. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, w tym aktualna problematyka składek na ubezpieczenia społeczne; rodzaje tytułów do ubezpieczenia – umowy zlecenia, umowy o dzieło a umowy o pracę; różnice w aspekcie prawnym, katalog świadczeń).
 9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, struktura i organizacja, zarządzanie procesowe, budżet Zakładu i jego wykonanie, dialog społeczny, systemy informatyczne.
 10. Fundusze w dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (FUS, FEP, FRD). Prognozowanie FUS. Stan obecny i perspektywa finansowania systemu ubezpieczeń społecznych,  zwłaszcza systemu emerytalnego.
 11. Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych – zasady, praktyczne aspekty, przykłady. Orzecznictwo lekarskie w systemie ubezpieczeń społecznych (zasady orzekania o niezdolności do pracy, dwuinstancyjność orzekania, niepełnosprawność a niezdolność do pracy). Kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy (kontrola na wniosek pracodawcy, kontrola z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, zasady i tryb przeprowadzania kontroli). Nowe zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy (e-zwolnienia).
 12. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych – studia przypadków. Zbieg tytułów do objęcia ubezpieczeniem społecznym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym – studia przypadków.
 13. Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – analiza przypadków, np. osoba pracująca na etat, otrzymująca przeciętne wynagrodzenie oraz osoba prowadząca działalność gospodarczą.
 14. Własna firma – jakie zobowiązania ma przedsiębiorca wobec ZUS. Ulgi z tytułu składek dla „nowych” przedsiębiorców. Metody rozliczania z ZUS (możliwość zapoznania się z drukami i krótki pokaz wypełniania ZUS ZUA i ZUS DRA, e-Płatnik, Interaktywny Płatnik Plus).

Cel ogólny

Po ukończeniu kursu Słuchacz powinien posiadać podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat rozwiązań stosowanych w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, tj. zasad i konstrukcji prawnych dotyczących nabywania świadczeń, opłacania składek, finansowania systemu oraz jego aspektów organizacyjnych.

Cele szczegółowe

Kurs ma na celu:

 •  zaznajomić Słuchaczy z podstawowymi zasadami i konstrukcjami prawnymi dotyczącymi podlegania ubezpieczeniom społecznym, nabywania prawa do świadczeń, finansowania systemu ubezpieczeń społecznych i zarządzania jego instytucjami,
 • rozwinięcie w Słuchaczach umiejętności krytycznej analizy rozwiązań stosowanych w ubezpieczeniach społecznych w różnych aspektach, określania jakie prawa i obowiązki związane są z daną sytuacją faktyczną, obliczania składek w podstawowych przypadkach,
 • wykształcenie świadomości ważnej roli, jaką w życiu społeczno-gospodarczym pełni system ubezpieczeń społecznych, a także kompetencji w zakresie dyskutowania na tematy dotyczące obciążeń publicznoprawnych w poszanowaniu utrwalonych instytucji polityki społecznej i odmiennych opinii dyskutantów.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz zna podstawowe zasady i konstrukcje prawne dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznych, nabywania prawa do świadczeń, finansowania systemu ubezpieczeń społecznych i zarządzania jego instytucjami.

Słuchacz potrafi krytycznie analizować rozwiązania stosowane w systemie ubezpieczeń społecznych w różnych aspektach, określić, kto i po spełnieniu jakich warunków posiada prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia i obliczyć składki.

Słuchacz ma świadomość ważnej roli, jaką w życiu społeczno-gospodarczym pełni system ubezpieczeń społecznych, potrafi dyskutować na tematy obciążeń publicznoprawnych w poszanowaniu utrwalonych instytucji polityki społecznej i odmiennych opinii dyskutantów.

Metody pracy

Każde zajęcia rozpoczynają się od wprowadzania zawierającego uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne. W drugiej części zajęć, w zależności od tematu, przeprowadzona zostanie dyskusja, praca w grupach lub analiza studium przypadku (case study).

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Test wiedzy z materiału omówionego podczas konwersatorium.do góry ↑