Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoPraktyczne aspekty sporządzania i zawierania umów – warsztaty

Praktyczne aspekty sporządzania i zawierania umów – warsztaty

Dane kursu

Numer kursu: B/2921
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Orientalistyczny
Autor kursu: mgr Judyta Latymowicz
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:B/2921/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Judyta Latymowicz
Cena:275.00 zł
Terminy: od 11-04-2017 do 27-06-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
111-04-2017
wtorek
17:4520:1010
218-04-2017
wtorek
17:4520:1010
325-04-2017
wtorek
17:4520:1010
409-05-2017
wtorek
17:4520:1010
516-05-2017
wtorek
17:4520:1010
630-05-2017
wtorek
17:4520:1010
706-06-2017
wtorek
17:4520:1010
813-06-2017
wtorek
17:4520:1010
920-06-2017
wtorek
17:4520:1010
1027-06-2017
wtorek
17:4520:1010
Numer grupy:B/2921/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Judyta Latymowicz
Cena:275.00 zł
Terminy: od 10-06-2017 do 25-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
110-06-2017
sobota
10:0016:4540
211-06-2017
niedziela
10:0015:4535
324-06-2017
sobota
10:0016:4540
425-06-2017
niedziela
10:0015:4535

Opis kursu

Podczas kursu zostaną omówione kwestie związane z zawieraniem, sporządzaniem i późniejszą realizacją zawartych umów, przypadkami nieuczciwego zachowania kontrahenta, jak i sposobami wyjścia z takiej sytuacji. Dodatkowo Słuchacze zostaną zapoznani z problematyką wprowadzania późniejszych zmian do umowy oraz kwestiami związanymi z rozwiązaniem bądź "zerwaniem" umowy przez jedną ze stron. Program Kursu obejmuje samodzielne tworzenie poszczególnych typów umów i ich późniejszą ocenę przez Prowadzącego wraz z ich omówieniem.

Szczegółowy program zajęć

 1. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym.
  1. sposoby zawarcia umowy,
  2. oferta i jej przyjęcie lub odrzucenie,
  3. zawieranie umów w trybie negocjacji,
  4. ochrona informacji poufnych w trakcie negocjacji umów gospodarczych,
  5. odpowiedzialność za naruszenie dobrych obyczajów w trakcie negocjacji.
 2. Umowa przedwstępna.
 3. Umowy konsumenckie.
 4. Umowy zawierane na odległość.
 5. Omówienie podstawowych rodzajów umów zawieranych w obrocie gospodarczym, w szczególności:
  1. umowa sprzedaży,
  2. umowa dostawy,
  3. umowa zlecenia,
  4. umowa o dzieło,
  5. umowa najmu i dzierżawy.
 6. Dodatkowe klauzule znajdujące zastosowanie w umowach handlowych:
  1. klauzula o zachowaniu poufności,
  2. klauzula o zakazie konkurencji,
  3. klauzula dotycząca praw autorskich,
  4. kary umowne,
  5. zmiany umowy.
  6. wybór prawa i sądu.
 7. Sposoby i skutki rozwiązania umów:
  1. umowne prawo wypowiedzenia umowy,
  2. ustawowe prawo wypowiedzenia umowy,
  3. odstąpienie od umowy i obowiązki stron.

Cel ogólny

Głównym celem kursu jest zdobycie przez Słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia, zawierania i wykładni umów cywilnoprawnych takich jak: umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa najmu itp. 

Cele szczegółowe

 • zapoznanie Słuchaczy z aktualnie obowiązującym stanem prawnym i regulacjami dotyczącymi sporządzania i zawierania umów,
 • nabycie wiedzy teoretycznoprawnej w przedmiocie podstawowych instytucji i pojęć z zakresu prawa umów,
 • nabycie umiejętności interpretacji przepisów prawa oraz przybliżenie terminologii prawniczej,
 • nabycie umiejętności prawidłowego redagowania postanowień umownych i ich późniejszego egzekwowania,
 • nabycie wiedzy w zakresie możliwości rozwiązywania umów,
 • nabycie umiejętności samodzielnej weryfikacji umowy pod kątem ochrony własnych interesów,
 • zdobycie doświadczenia w samodzielnym sporządzaniu i redagowaniu umów.

Korzyści dla słuchacza

 • Słuchacze zapoznają się ze sposobami zawierania umów, 
 • Słuchacze nabędą wiedzę w zakresie sporządzania umów,
 • Słuchacze nabędą umiejętności prawidłowego redagowania postanowień umownych, rozumienia różnic pomiędzy poszczególnymi postanowieniami oraz zyskają umiejętności w zakresie ich późniejszego egzekwowania,
 • Słuchacze nabędą umiejętności przeprowadzenia samodzielnej, krytycznej analizy poszczególnych postanowień umownych, pod kątem ochrony interesów reprezentowanego podmiotu, 
 • Słuchacze nabędą wiedzę w zakresie sposobów rozwiązywania umów i związanych z tym skutków.

Metody pracy

 • wykład informacyjny,
 • analiza obowiązujących aktów prawnych - praca z ustawami (przede wszystkim z kodeksem cywilnym),
 • samodzielne lub grupowe sporządzanie projektów umów,
 • wspólne analizowanie sporządzonych przez Słuchaczy poszczególnych rodzajów umów.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Praca pisemna polegająca na sporządzeniu projektu umowy na podstawie danych przygotowanych przez Prowadzącego.do góry ↑