Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoPrawo kosmiczne nie tylko dla prawników…

Prawo kosmiczne nie tylko dla prawników…

Dane kursu

Numer kursu: B/2990
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Prawa i Administracji
Autor kursu: dr Zuzanna Kulińska-Kępa
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:B/2990/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Zuzanna Kulińska-Kępa
Cena:275.00 zł
Terminy: od 11-04-2017 do 20-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
111-04-2017
wtorek
18:0020:3015
218-04-2017
wtorek
18:0020:3015
325-04-2017
wtorek
18:0020:3015
409-05-2017
wtorek
18:0020:3015
516-05-2017
wtorek
18:0020:3015
623-05-2017
wtorek
18:0020:3015
730-05-2017
wtorek
18:0020:3015
806-06-2017
wtorek
18:0020:3015
913-06-2017
wtorek
18:0020:3015
1020-06-2017
wtorek
18:0020:3015

Opis kursu

Prawo kosmiczne wydaje się odległą i abstrakcyjną dziedziną prawa, tymczasem coraz więcej zjawisk życia codziennego jest powiązanych z rozwiązaniami funkcjonującymi właśnie dzięki działalności kosmicznej, podlegającej regulacjom prawa kosmicznego. Zajęcia są zbudowane z 10 3-godzinnych modułów, poświęconych kolejno następującym zagadnieniom:

1.Wprowadzenie do tematyki zajęć, spotkanie poświęcone zagadnieniu czym jest prawo międzynarodowe, jakie są źródła prawa międzynarodowego oraz specyfice międzynarodowego prawa kosmicznego.

Ta część służy zrozumieniu pewnych podstawowych zasad prawa, a w szczególności prawa międzynarodowego tak, aby słuchaczom łatwiej było zrozumieć i przyswoić wiedzę przekazywaną w kolejnych modułach.

2.Cechy charakterystyczne prawa kosmicznego międzynarodowego i aktorzy na rynku kosmicznym.

Cześć druga służy zdefiniowaniu pojęć, jakie występują w prawie kosmicznym oraz określeniu podstawowych zasad obowiązujących w prawie kosmicznych, np. odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone w kosmosie oraz wskazaniu jacy aktorzy występują na rynku kosmicznym (od państw prowadzących najbardziej spektakularną ekspansję w kosmosie, poprzez organizacje międzynarodowe - Europejską Agencję Kosmiczną i naszych polskich aktorów – Polską Agencję Kosmiczną).

3.Omówienie źródeł międzynarodowego prawa kosmicznego (prawo zwyczajowe, prawo traktowe, w tym 5 najważniejszych umów międzynarodowych).

Cześć trzecia kursu ukazuje najważniejsze źródła prawa międzynarodowego obowiązujące aktualnie, jak również przykłady krajowych rozwiązań państw obcych (Polska nie posiada bowiem jeszcze kompleksowej regulacji prawnej w tym zakresie).

4. Odpowiedzialność za szkody w prawie kosmicznym.

Cześć czwarta to szczegółowe omówienie zasad związanych z odpowiedzialnością za szkody powstałe w procesie eksploracji kosmicznej, czyli znalezienie odpowiedzi na pytanie „co, jeśli statek kosmiczny spadnie na Ziemię?”

5. Rejestracja obiektów kosmicznych.

Część piąta kursu służy omówieniu kwestii prowadzenia rejestrów obiektów wysyłanych w przestrzeń kosmiczną, kwestii regulacji dotyczących rejestru ONZ oraz rejestrów krajowych. Zawiera próbę odpowiedzi na pytanie, czy wysyłając w przestrzeń kosmiczną satelitę PW-sat studenci mieli obowiązek go zarejestrować?

6. Nawigacja satelitarna i komunikacja satelitarna.

Część szósta kursu to przedstawienie regulacji dotyczących nawigacji satelitarnych i komunikacji satelitarnej.

7. Teledetekcja satelitarna.

Cześć siódma kursu to przedstawienie zagadnień związanych z możliwością badania Ziemi z użyciem satelitów.

8. Prawa człowieka a prawo kosmiczne.

Cześć ósma kursu służy ukazaniu relacji pomiędzy prawem kosmicznym a ochroną praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do prywatności.

9. Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ.

Cześć dziewiąta zajęć poświęcona jest Komitetowi ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ. Omówione zostaną zasady funkcjonowania i poruszane tematy debat. Uczestnicy przygotują się do symulacji obrad.

10.Symulacja obrad Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ.

Słuchacze realizują debatę, w której ich  zadaniem jest wspólne wypracowanie treści rezolucji w zakresie prawa kosmicznego. Słuchacze zostają podzieleni na grupy i przypisani do konkretnego państwa, którego interes powinni reprezentować w toku debaty. Temat debaty będzie przedmiotem wspólnych ustaleń w czasie przygotowania do niej.

Cel ogólny

Nadrzędnym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami międzynarodowego prawa kosmicznego i jego specyfiką zgodnie z wytycznymi przygotowanym przez Biuro ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej (UNOOSA). Prawo kosmiczne wydaje się odległą i abstrakcyjną dziedziną prawa, tymczasem coraz więcej zjawisk życia codziennego jest powiązanych z rozwiązaniami funkcjonującymi właśnie dzięki działalności kosmicznej, podlegającej regulacjom prawa kosmicznego.

Cele szczegółowe

Celem kursu jest szczegółowe i przystępne przybliżenie słuchaczom aktualnego stanu działalności kosmicznej i powiązanych prawnych aspektów tej działalności. Słuchaczom zaprezentowane zostaną regulacje prawnomiędzynarodowe dotyczące przestrzeni kosmicznej. Przedstawione zostaną podstawowe definicje związane z prawem kosmicznym oraz najważniejszymi aktorami działającymi na arenie kosmicznej.

W ramach kursu słuchacze zostaną zapoznani nie tylko z regulacjami prawnomiędzynarodowymi, takim jak Układ o zasadach działalności państw w zakresie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, ale również z rozwiązaniami przyjętymi w prawie krajowym, np. w zakresie odpowiedzialności za szkody kosmiczne w prawie francuskim. Zadaniem wykładowcy będzie pokazanie słuchaczom jakie relacje zachodzą pomiędzy używaniem przez nich np. awigacji samochodowej, a prawem kosmicznym oraz jakie z tej aktywności wynikają wyzwania dla współczesnego prawa kosmicznego.

Korzyści dla słuchacza

1. Po ukończeniu zajęć słuchacz posiada wiedzę na temat:

a) genezy międzynarodowego prawa kosmicznego i jego związków z innymi gałęziami prawa,

b) podstawowych zasad regulujących status prawny przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich; w szczególności słuchacz powinien zaznajomić się z treścią pięciu głównych umów wielostronnych dotyczących prawa kosmicznego z lat 1967-1979 r.,

c) zasad prawnych działalności państw w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich.

2. Po ukończeniu zajęć słuchacz rozumie zachodzące na świecie zmiany w obszarze współczesnego prawa kosmicznego.

3. Po zakończeniu modułów słuchacz potrafi formułować stanowisko dotyczące obecnego kształtu międzynarodowego prawa kosmicznego.

Metody pracy

Zajęcia składają się z prezentacji wykładowcy dotyczącej omawianej tematyki oraz w miarę możliwości aktywności słuchaczy, która nadaje im charakter warsztatowy i pozwala na lepsze zrozumienie omawianego zagadnienia. W ramach części warsztatowej słuchacze będą uczestniczyć w symulacji obrad komitetu ONZ.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin jest organizowany dla chętnych słuchaczy. Odbędzie w terminie ustalonym ze słuchaczani (termin zostanie ustalony mniej więcej w połowie kursu)> Egzamin odbędzie się poza godzinami kursui.  Weryfikacja efektów kształczenia odbędzie się na podstawie egzaminu ustnego. Słuchacz podchodzący do egzaminu otrzymuje 3 pytanie i ma 15 minute na przygotowanie krókiej odpowiedzi na zadane pytania/zagadnienia.do góry ↑