Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoRóżne formy zatrudnienia pracowniczego i na podstawie umów cywilnych. Analiza przepisów prawnych i praktyki

Różne formy zatrudnienia pracowniczego i na podstawie umów cywilnych. Analiza przepisów prawnych i praktyki

Dane kursu

Numer kursu: B/1045
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 45
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Autor kursu: dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:B/1045/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska
Cena:413.00 zł
Terminy: od 27-04-2017 do 27-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
127-04-2017
czwartek
17:0020:1510
211-05-2017
czwartek
17:0020:1510
318-05-2017
czwartek
17:0020:1510
425-05-2017
czwartek
17:0020:1510
508-06-2017
czwartek
17:0020:1510
622-06-2017
czwartek
17:0020:1510
729-06-2017
czwartek
17:0020:1510
806-07-2017
czwartek
17:0020:1510
913-07-2017
czwartek
17:0020:1510
1020-07-2017
czwartek
17:0020:1010
1127-07-2017
czwartek
17:0020:1010

Opis kursu

Prawo pracy jest jedną z gałęzi prawa obejmującą ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z pracą. Podobnie prawo cywilne w swej części zobowiązaniowej odnosi się do kwestii wykonywania pracy i świadczenia usług.

W czasie zajęć Słuchacze zdobędą i poszerzą swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną na tematy dotyczące:

 • podstaw prawnych zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego (zobowiązania),
 • poszczególnych rodzajów umów o pracę, które są zawierane: na okres próbny; na czas określony; na zastępstwo; na czas nieokreślony,
 • telepracy jako nietypowej formy zatrudniania pracowników na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • pracy tymczasowej i roli agencji oraz pracodawcy użytkownika w ustalaniu praw i obowiązków dla pracowników tymczasowych,
 • roli umów cywilnoprawnych na rynku pracy,
 • scharakteryzowanie regulacji prawnych oraz pokazanie zalet i wad wybranych umów cywilnych, między innymi: zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło; agencyjnej,
 • zjawiska samozatrudnienia,
 • roli czasu i miejsca pracy w zwiększaniu elastyczności zatrudnienia.

Zdobyta wiedza teoretyczna ma ułatwić Słuchaczom stosowanie przepisów w praktyce. Na zajęciach Słuchacze nabywają umiejętności analizowania przepisów prawnych; poznają reguły wykładni (czytania i rozumienia) przepisów, uczą się korzystania z orzecznictwa sądowego i stanowisk organów państwowych. Poznanie podstawowych zagadnień prawa pracy i prawa cywilnego w zakresie różnych form zatrudnienia ma być przydatne Słuchaczom w ich życiu zawodowym.

Cel ogólny

Przekazanie Słuchaczom podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej prawa pracy i prawa cywilnego w zakresie różnych form zatrudnienia. Celem kursu jest dokonanie charakterystyki przepisów regulujących zatrudnienie osób na podstawie stosunku pracy, jak i świadczenie pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnych, a także omówienie praktyki ich stosowania.

Cele szczegółowe

 • dostarczenie syntetycznej wiedzy o obowiązujących przepisach prawnych regulujących różne: typowe i nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego opartego na stosunku pracy oraz niepracowniczego wynikającego z umów cywilnych,
 • omówienie podstawowych zasad, pojęć i instytucji dotyczących podstaw prawnych zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego,
 • omówienie najnowszych zmian przepisów prawnych i przedstawienie projektów legislacyjnych w zakresie objętym tematyką zajęć (m.in. umowy terminowe, minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnych, rozszerzenie prawa koalicji),
 • zapoznanie z praktyką stosowania różnych form zatrudnienia,
 • przedstawienie orzecznictwa sądowego i stanowisk organów państwowych w zakresie objętym tematyką zajęć,
 • scharakteryzowanie szans i zagrożeń dla obu stron, to jest pracowników i pracodawców, wynikających ze stosowania różnych form zatrudnienia oraz pokazanie ich roli na współczesnym rynku pracy (elastyczność i redukcja kosztów pracy a bezpieczeństwo socjalne i trwałość zatrudnienia),
 • przygotowanie Słuchaczy do podejmowania decyzji w sprawie stosowania różnych form zatrudnienia w kontekście przeobrażeń zachodzących w życiu społeczno-gospodarczym.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz:

 • zna aktualne regulacje prawne oraz zdobywa umiejętność interpretacji przepisów prawa pracy i prawa cywilnego w zakresie obejmującym różne formy zatrudnienia,
 • posługuje się podstawową terminologią prawniczą w zakresie zatrudnienia na podstawie prawa pracy i prawa cywilnego,
 • zna orzecznictwo sądowe i stanowiska doktryny, ma wykształconą umiejętność analizy wyroków i uzasadnień Sądu Najwyższego w zakresie obejmującym problematykę zatrudnienia,
 • zna zasady i funkcje prawa pracy oraz prawa cywilnego,
 • analizuje przepisy dotyczące zatrudnienia i organizacji pracy, stosuje przepisy prawne do stanu faktycznego, rozpoznaje cechy identyfikujące zatrudnienie pracownicze i zatrudnienie niepracownicze,
 • identyfikuje szanse i zagrożenia związane ze stosowaniem typowych i nietypowych form zatrudnienia,
 • ocenia wzajemne relacje zachodzące między podmiotami w zakresie zatrudnienia,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę i dzieli się tą wiedzą w celu rozwiązywania podstawowych problemów w zakresie podstaw prawnych zatrudnienia.

Metody pracy

Prezentacje multimedialne, dyskusja w grupach, referaty, case study, analiza orzecznictwa sądowego.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Słuchacz przygotowuje pracę pisemną (4-5 stron) na wybrany przez siebie temat, po uprzedniej konsultacji i akceptacji tematu przez prowadzącego zajęcia.do góry ↑