Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoSporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym i gospodarczym – warsztaty

Sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym i gospodarczym – warsztaty

Dane kursu

Numer kursu: B/2923
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Orientalistyczny
Autor kursu: mgr Judyta Latymowicz
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:B/2923/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Judyta Latymowicz
Cena:275.00 zł
Terminy: od 13-04-2017 do 06-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
113-04-2017
czwartek
17:4520:1010
220-04-2017
czwartek
17:4520:1010
327-04-2017
czwartek
17:4520:1010
411-05-2017
czwartek
17:4520:1010
525-05-2017
czwartek
17:4520:1010
601-06-2017
czwartek
17:4520:1010
708-06-2017
czwartek
17:4520:1010
822-06-2017
czwartek
17:4520:1010
929-06-2017
czwartek
17:4520:1010
1006-07-2017
czwartek
17:4520:1010

Opis kursu

Słuchacze w toku zajęć poznają zasady sporządzania pism procesowych w postępowaniach cywilnych i gospodarczych i nabędą wiedzę w zakresie tych postępowań, ze szczególnym naciskiem na warsztatowy sposób prowadzenia zajęć.Słuchacze opanują wiadomości w zakresie najczęściej sporządzanych pism procesowych, co przygotuje ich do skutecznego dochodzenia przysługujących im praw bądź obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, jak również stosowania przepisów o pismach procesowych w praktyce. W programie zajęć przewidziano omówienie następujących zagadnień:

1. Przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego, m.in. pojęcie pisma procesowego i rodzajów pism procesowych. Wprowadzenie do postępowania cywilnego i postępowania gospodarczego. 

2. Pisma procesowe wnoszone na urzędowych formularzach,

3. Ogólne warunki każdego pisma procesowego,

4. Różnice między odpowiedzią na pozew, sprzeciwem od nakazu zapłaty, zarzutami od nakazu zapłaty – postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze,

5. Opłaty sądowe jako warunek fiskalny pisma procesowego – obliczanie opłat sądowych w różnych kategoriach spraw na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (praca warsztatowa); sposób uiszczania opłat sądowych,

6. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu,

7. Zasady wnoszenia i doręczania pism procesowych. 

8. Praca warsztatowa (samodzielnie lub w grupach): sporządzenie przez Uczestników projektów pism procesowych m.in. pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, pism składanych w toku postępowania, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych czy wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Cel ogólny

Głównym celem kursu jest zdobycie przez Słuchaczy umiejętności dotyczących konstruowania pism procesowych w postępowaniu cywilnym i gospodarczym, takich jak: pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty, wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych, wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, zażalenia, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku lub postanowienia oraz innych pism składanych w toku postępowania sądowego itp.

Cele szczegółowe

 • celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z ogólnymi wiadomościami na temat rodzajów i charakterystyki pism procesowych,
 • Słuchacze poznają zasady sporządzania pism procesowych w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym naciskiem na warsztatowy sposób prowadzenia zajęć,
 • Słuchacze opanują wiadomości z zakresu najczęściej sporządzanych pism procesowych. Zajęcia mają przygotować Słuchaczy do skutecznego dochodzenia przysługujących im praw bądź obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, jak również stosowania przepisów o pismach procesowych w praktyce, w szczególności przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Słuchacze nabędą wiedzę teoretycznoprawną w przedmiocie podstawowych instytucji i pojęć z zakresu procedury cywilnej (m.in. różnic pomiędzy wyrokiem, postanowieniem, zarządzeniem; odrębności pomiędzy odpowiedzią na pozew, sprzeciwem i zarzutami od nakazu zapłaty, odrębności środków zaskarżenia: apelacji, zażalenia, skargi itp.),
 • Słuchacze poznają wybrane orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego,
 • Słuchacze nabędą umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz przyswoją terminologię prawną,
 • Słuchacze zdobędą wiedzę odnośnie różnic w postępowaniu cywilnym i gospodarczym, jak również praw i obowiązków przysługującym i nałożonym na strony w trakcie procesu,
 • Słuchacze uzyskają umiejętność w zakresie sporządzania pism procesowych. 

Korzyści dla słuchacza

 • Słuchacz ma umiejętności sporządzania i odpowiedniego redagowania pism procesowych w postępowaniu cywilnym i gospodarczym,
 • Słuchacz zdobył wiedzę z zakresu zasad polskiego prawa cywilnego, procesowego i materialnego i umiejętności ich praktycznego zastosowania w sporządzaniu pism,
 • Słuchacz ma wiedzę i potrafi posługiwać się siatką pojęć z zakresu postepowania cywilnego przy redagowaniu pism procesowych,
 • Słuchacz potrafi stosować przepisy prawa cywilnego do rozstrzygania określonych stanów faktycznych przedstawionych przez Prowadzącego.

Metody pracy

 • wykład informacyjny,
 • analiza obowiązujących aktów prawnych - praca z ustawami (przede wszystkim z kodeksem cywilnym, kodeksem postępowania cywilnego, ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych),
 • samodzielne lub grupowe sporządzanie pism procesowych,
 • wspólne analizowanie sporządzonych przez Słuchaczy poszczególnych pism procesowych.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Praca pisemna polegająca na sporządzeniu pisma procesowego na podstawie danych przygotowanych przez Prowadzącego.do góry ↑