Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoWork-life balance. Rozwiązania prawa pracy ułatwiające godzenie sfery zawodowej z prywatną

Work-life balance. Rozwiązania prawa pracy ułatwiające godzenie sfery zawodowej z prywatną

Dane kursu

Numer kursu: B/2985
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Autor kursu: dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:B/2985/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 13-05-2017 do 22-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
113-05-2017
sobota
10:3013:0015
220-05-2017
sobota
10:3013:0015
327-05-2017
sobota
10:3013:0015
403-06-2017
sobota
10:3013:0015
510-06-2017
sobota
10:3013:0015
624-06-2017
sobota
10:3013:0015
701-07-2017
sobota
10:3013:0015
808-07-2017
sobota
10:3013:0015
915-07-2017
sobota
10:3013:0015
1022-07-2017
sobota
10:3013:0015

Opis kursu

W czasie zajęć Słuchacze zdobędą i poszerzą swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną na tematy dotyczące rozwiązań z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego ułatwiających godzenie życia zawodowego pracownika z jego sferą prywatną oraz zagadnienia prawa rodzinnego związane z wykonywaniem pracy i zarobkowaniem. Na zajęciach Słuchacze poznają instytucje prawne zapewniające równe szanse kobietom i mężczyznom na rynku pracy.

W szczególności Słuchacze poznają:

 • podstawy prawne różnych form zatrudnienia określone w przepisach prawa pracy i prawa cywilnego pozwalające łączyć życie zawodowe z prywatnym,
 • podstawy prawne dotyczące elastycznej organizacji pracy ułatwiającej godzenie życia zawodowego z prywatnym,
 • praktykę stosowania różnych form zatrudnienia, w tym: umowy o pracę, umów cywilnych (dzieło, zlecenie), pracy tymczasowej, samozatrudnienia, telepracy,
 • praktyczne aspekty organizacji pracy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy, to jest: norm i ogólnego wymiaru czasu pracy, okresów odpoczynku, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej oraz pracy w niedziele i święta.
 • zagadnienia dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika, urlopów pracowniczych, ochrony pracy w aspekcie łączenia życia zawodowego z prywatnym,
 • wybrane instytucje prawa rodzinnego związane z zatrudnieniem dotyczące: praw i obowiązków małżonków, majątku małżonków, obowiązku alimentacyjnego,
 • zalety i wady poszczególnych rozwiązań prawnych dla obu stron - pracowników i pracodawców w związku z ochroną rodzicielstwa,
 • rolę przepisów dotyczących uprawnień rodzicielskich w realizowaniu programów „work-life balance”.

Zdobyta wiedza teoretyczna ma ułatwić Słuchaczom praktyczne stosowanie przepisów w obszarze łączenia życia zawodowego z prywatnym. Na zajęciach Słuchacze nabywają umiejętności analizowania przepisów prawnych; poznają reguły wykładni (czytania i rozumienia) przepisów; uczą się korzystania z orzecznictwa sądowego i stanowisk organów państwowych. Słuchacze są przygotowani do podejmowania decyzji w sprawie łączenia sfery zawodowej (oczekiwań pracodawców) z życiem prywatnym (potrzebami pracowników).

Cel ogólny

Przekazanie Słuchaczom podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej różnych rozwiązań z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego ułatwiających godzenie życia zawodowego pracownika ze sferą prywatną. Celem kursu jest dokonanie charakterystyki przepisów regulujących różne formy zatrudnienia i organizacji pracy na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnych, a także omówienie praktyki ich stosowania. Ponadto celem kursu jest przedstawienie wybranych regulacji prawa rodzinnego powiązanych z ochroną pracowników w zakresie rodzicielstwa.

Cele szczegółowe

 • dostarczenie syntetycznej wiedzy o obowiązujących przepisach prawnych regulujących typowe i nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego opartego na stosunku pracy oraz zatrudnienia niepracowniczego wynikającego z umów cywilnych, które ułatwiają godzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym,
 • omówienie podstawowych zasad, pojęć i instytucji dotyczących podstaw prawnych zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego w aspekcie ochrony prywatności,
 • omówienie przepisów prawnych związanych z realizacją uprawnień rodzicielskich w zatrudnieniu,
 • przedstawienie podstawowych instytucji prawa rodzinnego związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, 
 • zapoznanie z praktyką stosowania różnych form zatrudnienia, m.in.: umowa o pracę, umowy cywilne (dzieło, zlecenie), praca tymczasowa, samozatrudnienie, telepraca,
 • zapoznanie z praktycznymi aspektami organizacji pracy, w tym omówienie: obowiązków pracodawcy i pracownika, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy,
 • przedstawienie orzecznictwa sądowego i stanowisk organów państwowych w zakresie objętym tematyką zajęć,
 • scharakteryzowanie szans i zagrożeń dla obu stron - pracowników i pracodawców, wynikających ze stosowania różnych form zatrudnienia i organizacji pracy w związku z ochroną rodzicielstwa oraz pokazanie ich roli na współczesnym rynku pracy (elastyczność i redukcja kosztów pracy a bezpieczeństwo socjalne i trwałość zatrudnienia) – analiza dobrych praktyk,
 • przygotowanie Słuchaczy do podejmowania decyzji w sprawie korzystania z różnych form zatrudnienia oraz kształtowania warunków pracy i płacy pozwalających łączyć sferę zawodową (oczekiwania pracodawców) z życiem prywatnym (potrzebami pracowników).

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz:

 • zna aktualne regulacje prawne oraz zdobywa umiejętność interpretacji przepisów prawa pracy i prawa cywilnego w zakresie obejmującym różne formy zatrudnienia i organizacji pracy ułatwiających godzenie życia zawodowego pracownika ze sferą prywatną,
 • posługuje się podstawową terminologią prawniczą w zakresie zatrudnienia i ochrony macierzyństwa,
 • zna orzecznictwo sądowe i stanowiska doktryny, ma wykształconą umiejętność analizy wyroków i uzasadnień Sądu Najwyższego w zakresie obejmującym życie zawodowe z prywatnym,
 • zna zasady i funkcje prawa pracy oraz prawa cywilnego w powiązaniu z ochroną rodzicielstwa,
 • analizuje przepisy dotyczące zatrudnienia i organizacji pracy, stosuje przepisy prawne do stanu faktycznego w związku z rodzicielstwem,
 • identyfikuje szanse i zagrożenia związane z realizacją programów „work-life balance”.

Metody pracy

Prezentacje multimedialne, dyskusja w grupach, referaty, case study, analiza orzecznictwa sądowego.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Słuchacz przygotowuje pracę pisemną (4-5 stron) na wybrany przez siebie temat, po uprzedniej konsultacji i akceptacji tematu przez prowadzącego zajęcia.do góry ↑